Prałat Álvaro del Portillo

Temat: Tematyka konkursu
...współzależność między strefami. 3)Geologiczne dzieje Ziemi. 4)Interakcja Ziemia-człowiek. 5)Współczesny obraz Ziemi: poziome i pionowe ukształtowanie lądów i dna oceanów, wody na Ziemi, zróżnicowanie klimatu, życia organicznego i gleb. 6)Klęski żywiołowe na świecie. 7)Ochrona środowiska przyrodniczego na świecie ( ze szczególnym uwzględnieniem Polski). 8)Gospodarka zasobami naturalnymi Ziemi: zasoby odnawialne i nieodnawialne, działalność gospodarcza człowieka (w tym transport i łączność), współczesne przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne na świecie. 9)Ludność świata: zróżnicowanie rasowe, religijne i językowe, rozmieszczenie ludności,zmiany demograficzne, urbanizacja i funkcje miast. 10)Potencjał ludnościowy, gospodarczy i kulturowy Polski. 11)Zróżnicowanie krajobrazowe...
Źródło: konkursgeograficzny.fora.pl/a/a,11.htmlTemat: wykłady z ekonomii
...przekształceniu mogą być wykorzystane do zaspokojenia jego potrzeb zasoby naturalne (ziemia, powietrze woda) zasoby przedsiębiorstwa Zasoby rzeczowe (surowce, maszyny, narzędzia budynki, infrastruktura) Pracownicy (zaświadczenia, kwalifikacje, umiejętności, cechy osobowe) Środki finansowe (papiery wartościowe, gotówka) Zasoby informacyjne (gromadzenie, chronienie, płyta, dyskietka) zasoby odnawialne i nieodnawialne Odnawialne - zwierzęta, recykling, energia słoneczna, wiatry Nieodnawialne - ropa, węgiel Zasoby wolne - zasoby powszechnie dostępne (powietrze), zasoby wolne kurczą się kiedyś tereny były niczyje, teraz każdy skrawek ziemi ma właściciela Potrzeby - jest subiektywnym odczuciem braku czegoś, niezaspokojenie lub pożądanie określonych wartości (przedmiotów lub...
Źródło: wwstiz.fora.pl/a/a,78.html